ESRB diskuterer fremtiden til LEI

European Systemic Risk Board (ESRB) publiserte en rapport for å fortelle om viktigheten av Legal Entity Identifier (LEI). ESRBs rolle i Den europeiske union (EU) er å avverge og redusere risikoer innen det finansielle systemet. Artikkelen ser på mulighetene LEI gir for å muliggjøre raskere, billigere og sikrere transaksjoner ikke bare i finansmarkedene, men for alle juridiske enheter over hele verden.

Legal Entity Identifier

I følge ESRB-rapporten: “Økt bruk av LEI er til fordel for mer enn bare regulatorer og andre myndigheter. Fordelene er tilgjengelige for den bredere finansnæringen, ikke-finansielle virksomheter og akademikere. LEI-databasen er et offentlig gode som er fritt tilgjengelig. LEI, i likhet med telefonboken, skaper den globale infrastrukturen for den digitale tidsalderen på området for juridiske aktører.”

Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF, et tilsynsorgan for det Global LEI System (GLEIS), vurderer kvalifiseringen til organisasjoner som ønsker å operere som LEI-utstedere, ønsker ESRB-uttalelsene velkommen og diskuterer temaet videre

Mens ESRB-dokumentet anerkjenner LEIs brede potensial, påpeker GLEIF at rapporten også identifiserer potensielle barrierer for global adopsjon av både finansielle og ikke-finansielle juridiske enheter. Disse inkluderer problemer som kostnadene ved å skaffe en LEI samt fornyelse av den når det er nødvendig for mindre bedrifter; mangel på interesse eller bevissthet utenfor finanssektoren; og mangelen på en lov som pålegger alle land å bruke visse koder, som vil lette kommunikasjonen mellom de ulike involverte interessentene. Den nåværende årlige fornyelsesraten (som nødvendiggjør oppdatering av referansedata hvis den endres på noen måte) er også utilstrekkelig for ulike tilsynsformål.

ESRB har funnet en måte å løse disse utfordringene ved å anbefale at det eksisterende verdensomspennende systemet for utstedelse av LEIer utvides til nasjonale virksomhetsregistreringer og finansinstitusjoner. Dette vil tillate dem å utøve sin rolle som et byrå eller rådgiver, samtidig som de legger til rette for utstedelse av LEI til deres juridiske enhetsklienter, ved å opptre som enten en registreringsagent eller en valideringsagent.


Mulige reguleringsjusteringer

Det globale LEI-systemet har jobbet utrettelig for å skape et pålitelig og robust regelverk. Siden ethvert system kun er like bra som sine medlemmer, er det avgjørende at vi forstår hvordan global regulering kan spille en viktig rolle for å sikre suksessen til dette nye initiativet. GLEIF gir et visst innblikk i hva slags driftsperspektiv som kan kreves for disse forskriftene hvis de faktisk skal bidra til å oppfylle ESRBs anbefalinger.

Company Law

Implementering av verdensomspennende lover som pålegger utstedelse av LEI-er vil være fordelaktig for firmaer over hele verden. Dette er kun mulig hvis alle registrerte enheter er tildelt en LEI gjennom sine respektive registerenheter.

AML Law

En annen måte å løse ESRBs forslag på er å gjøre endringer i antihvitvaskings politikken rundt om i verden. Slike forskrifter kan bli revidert for å inkludere et krav om at finansinstitusjoner skal bruke LEI for alle juridiske enheter av hensyn til aktsomhet ovenfor kunder.

Payments Law

Til slutt, ettersom betalingslovgivningen utvikler seg og den globale drivkraften for effektivitet vokser seg sterkere for hver dag – gjennom innovasjoner som ISO 20022-sertifisering, som allerede inkorporerer LEI-identifikasjonsstandarder i rammeverket – vil det være et naturlig neste skritt å innlemme dette i vårt finansielle system.
Som nevnt i AML Law ovenfor, vil integrering av LEI i betalinger være avhengig av finansinstitusjoner for å hjelpe deres kundebase med å få og vedlikeholde LEIer. 


Konklusjon

Etter hvert som organisasjoner og forbrukere over hele verden blir mer digitale, øker etterspørselen etter en internasjonal identitet. En global standard som kan bekrefte hvem de gjør forretninger med, vil være fordelaktig ikke bare ved handel på kryss av landegrensene, men også ved kjøp på nett, betaling med kredittkort over telefon, eller til og med faktureringsrelaterte aktiviteter; det vil definitivt bidra til å redusere friksjon fra transaksjoner og øke sikkerheten.

Det globale LEI-systemet er en enestående og kraftig identifikator som vinner frem siden den kan brukes av alle juridiske organisasjoner, i motsetning til andre regionale eller internasjonale systemer som kanskje ikke gir nøyaktig informasjon.

Den utvidede bruken av LEI, som begynner med mandat til å utstede den til alle enheter, vil gi selskaper større synlighet for globale investorer i andre jurisdiksjoner til en lav kostnad. Det muliggjør også økt sikkerhet for e-handel og andre digitale transaksjoner.