Vad är ett moderbolag och hur fungerar det?

Ett moderbolag är ett företag som äger ett annat företag. Moderbolag kan ansvara för den dagliga verksamheten i sina dotterbolag, eller de kan helt enkelt ge ekonomiskt och ledningsstöd.  I de flesta fall är moderbolagen större än sina dotterbolag och har en viktigare roll i den övergripande driften av verksamheten.

Hur fungerar moderbolag?

Ett moderbolag är ett enda företag som har ett bestämmande inflytande i ett annat företag/bolag. Moderbolag bildas när de avknoppar eller mejslar ut dotterbolag, eller genom ett förvärv eller fusion.

Moderbolag har ofta kontrollerande andelar i sina dotterbolag, vilket ger dem befogenhet att fatta beslut om dotterbolagets verksamhet.  Moderbolag kan också ge ekonomiskt stöd till sina dotterbolag. Moderbolag har vanligtvis större resurser än sina dotterbolag, vilket gör att de kan ta på sig mer risk. Dotterbolag är ofta mindre riskabla investeringar än andra typer av investeringar eftersom de stöds av moderbolaget.


Ägarstruktur – majoritet och minoritet

Ett moderbolag har vanligtvis två typer av ägande: majoritet och minoritet. Majoritetsägande innebär att moderbolaget äger mer än 50% av dotterbolaget. Detta ger moderbolaget kontroll över dotterbolaget. Minoritetsägande innebär att moderbolaget äger mindre än 50% av dotterbolaget. Detta ger inte moderbolaget kontroll över dotterbolaget.


Varför bli moderbolag?

Det finns många fördelar med att bli moderbolag. För det första kan det hjälpa företag att förbli konkurrenskraftiga och relevanta på en ständigt föränderlig marknad. Genom att dela din kunskap och ge stöd till mindre företag kan erfarna branschledare bygga starkare partnerskap med sina kamrater och behålla en ledande roll i branschen.

Dessutom har moderbolag ofta mycket att vinna på att samarbeta med andra företag – antingen genom att starta ett samriskföretag eller genom att utveckla nya produkter tillsammans – vilket ger dem tillgång till värdefulla tillgångar, marknadsinsikter och kundbaser som de annars skulle ha kämpat för att nå på egen hand.


Hierarki för moderbolag

Moderbolagets hierarki avser ägarstrukturen i ett företag.  Moderbolaget ligger på den högsta nivån i hierarkin, följt av dotterbolagen.  Dotterbolagen organiseras sedan i divisioner, där varje division har sina egna unika produkter eller tjänster.  Moderbolaget äger eget kapital i dotterbolagen och har rösträtt i dotterbolagen.

Moderbolaget har också befogenhet att utse styrelseledamöter och ledande befattningshavare i dotterbolagen.

Hierarkin är viktig eftersom den gör det möjligt för moderbolaget att kontrollera dotterbolagen och se till att de drivs på ett sätt som är förenligt med moderbolagets mål och syften. Moderbolagets hierarki gör det också möjligt för moderbolaget att skydda sina investeringar i dotterbolag.

Förhållandet mellan ett moderbolag och dess dotterbolag kan vara komplicerat.  I vissa fall kan moderbolaget vara helt ansvarigt för dotterbolagets handlingar. Detta är känt som “piercing av företagets slöja.” Piercing av företagsslöjan är när en domstol håller ett moderbolag ansvarigt för dotterbolagets handlingar. Detta händer vanligtvis när dotterbolaget inte är en separat juridisk person från moderbolaget eller när moderbolaget inte har följt de korrekta förfarandena för att starta dotterbolaget.


Exempel på ett moderbolag

Ett exempel på ett moderbolag är General Electric, som har innehav i många olika branscher, inklusive energi, apparater och sjukvård. Genom att kontrollera dessa olika dotterbolag kan General Electric upprätthålla en hög nivå av kontroll över sin verksamhet och strategiska inriktning.

Andra stora exempel på moderbolag är Boeing, Apple och Amazon.  Sådana företag kallas ofta för “konglomeratföretag” på grund av deras olika produktutbud och globala räckvidd.

Att ha ett moderbolag kan erbjuda många fördelar när det gäller resurser och möjligheter, men det kommer också med vissa risker.  Moderbolaget kan till exempel ha motstridiga prioriteringar som inte är anpassade till dotterbolagens prioriteringar. Moderbolagets övergripande roll är viktig i dagens mycket konkurrenskraftiga globala ekonomi.


LEI Moderbolag

Initiativet Legal Entity Identifier skapades efter den globala finanskrisen 2008, med hopp om att undvika framtida globala ekonomiska chocker av den svårighetsgraden.  För att skapa mer transparens inom de globala finansmarknaderna är LEI-koden nu avgörande för juridiska personer som verkar inom dagens finansiella system.

Ett företags LEI-post kommer att innehålla offentlig information som är tillgänglig via en global databas. Den här posten innehåller även “Vem äger vem” (definierad som Nivå 2-data).  Tillsynskommittén (ROC) har definierat det på följande sättenheter som förnyar eller förvärvar en LEI måste nu rapportera sitt “yttersta redovisningskonsoliderande moderföretag”, definierat som den juridiska person på högsta nivå som utarbetar koncernredovisningar, samt deras “direktredovisningskonsoliderande moderföretag”. I båda dessa fall skulle identifieringen av moderföretaget baseras på den redovisningsdefinition av konsolidering som gäller för detta moderföretag.

Konsolideringen sammanför tillgångar, skulder och resultat för moderföretaget och alla dess dotterföretag

Den insamlade informationen offentliggörs i det globala LEI-systemet och är därför fritt tillgänglig för offentliga myndigheter och marknadsaktörer. I detta skede kommer det globala LEI-systemet endast att registrera relationsdata som kan offentliggöras, i enlighet med tillämplig rättslig ram.

Är du fortfarande osäker på om och hur du behöver anmäla ditt moderbolag?

Om du fortfarande har frågor om huruvida du är skyldig att rapportera moderföretagen eller är osäker på ditt slutliga moderbolag för redovisningskonsolidering är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

LEI Register har aktiv kundsupport 7 dagar i veckan på ett lokalt språk i mer än 35 länder.

REGISTRERA DIN LEI NU